Vlaanderen investeert in gepersonaliseerde geneeskunde

 

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters wil de Vlaamse farmaceutische, medische en de sector van de bio-, nano- en medische technologie aanzetten om de omwenteling van de gepersonaliseerde geneeskunde niet te missen. Het potentieel is groot, zowel voor de patiënten als de sector zelf. Voor goede projecten ligt er in totaal 10 miljoen euro klaar.

De doelstelling van dit plan is om de uitmuntende positie die Vlaanderen heeft in het domein van Gepersonaliseerde Geneeskunde te versterken. Dit moet leiden tot kennis en technologie die enerzijds bijdragen tot een wezenlijke verbetering van de gepersonaliseerde geneeskunde, en anderzijds de competitiviteit van de betrokken economische actoren ondersteunen.

 

Er wordt voor dit Vlaams Beleidsplan een recurrent budget van 5 mio euro onderzoeksbudget per jaar voorzien voor een periode van twee jaar.

 

De bijkomende middelen voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde zullen ingebed worden in de activiteiten van flanders.health. Het Innovatieve BedrijfsNetwerk flanders.health is een initiatief van een consortium bestaande uit flanders.bio, DSP Valley en Medtech Flanders en wil Vlaanderen op de kaart zetten als excellerende regio in het ontwikkelen en valideren van performante oplossingen voor de uitdagingen waarmee de hedendaagse gezondheidszorg geconfronteerd wordt. Door het verenigen van bedrijven actief in de digitale, de medisch technologische en de levenswetenschappen en door het actief opzoeken van onderlinge synergieën in dit brede technologische netwerk kan deze doelstelling bereikt worden.

 

Als een eerste stap wil dit Vlaams Beleidsplan Gepersonaliseerde Geneeskunde specifiek inzetten op bedrijfsgedreven en generieke (dus niet bedrijfsspecifieke) projecten in gepersonaliseerde/precisiegeneeskunde in het domein van diagnose en behandeling. Dit programma heeft volgende belangrijke doelstellingen:

 

  1. Het bijdragen tot een diepere en gevalideerde kennis rond het gebruik van (farmaco)genetische data en biomerkers bij de diagnostiek en behandeling van patiënten in Vlaanderen
  2. Het breder mogelijk maken en versnellen in Vlaanderen van innovatieve klinische studies die gebruik maken van biomerker/genetisch gestratifieerde patiëntengroepen en/of gepersonaliseerde celtherapieën
  3. Het ondersteunen van de ontwikkeling van geavanceerde en gepersonaliseerde technologieën in productie en logistiek om deze gepersonaliseerde therapieën op een gecontroleerde manier bij de patiënt te krijgen

 

Deze 3 prioritaire actiedomeinen werden geïdentificeerd na een eerste consultatie van bedrijven en onderzoeksinstellingen actief in de biotechnologie, medische technologie en digitale geneeskunde. De resultaten van deze sectorbevraging hebben aanleiding gegeven tot de Conceptnota Vlaams Actieprogramma Gepersonaliseerde en Precisiegeneeskunde (januari 2019) en bepalen het kader voor de thema’s van ICON-type projecten voor het eerste jaar van het Vlaams Beleidsplan. 

 

De inzet van deze extra middelen voor O&O&I voor Vlaamse bedrijven moet additioneel zijn aan wat vandaag door de Vlaamse overheid aan reguliere subsidie-instrumenten wordt aangeboden. Het financieringsmodel voor de toekenning en aanwending van deze extra onderzoeksmiddelen zal daarom gebeuren volgens de ICON-formule. Het ICON model wil samenwerkingen stimuleren tussen bedrijven in projecten met een duidelijke academische onderzoekscomponent en creëert aldus een sterke samenwerking en synergie tussen de bedrijfs- en onderzoekswereld. Door krachtenbundeling in gerichte projecten met een ad hoc consortium en een belangrijke onderzoeksinbreng, is een belangrijke meerwaarde te halen. Door de vorming van consortia wordt verder verzekerd dat het onderzoek dat binnen de betrokken onderzoekscentra gebeurt direct aansluit bij de interessedomeinen van bedrijven (vraaggedreven karakter). Na de ICON call in het eerste jaar van het beleidsplan zullen voor de daaropvolgende jaren ook mogelijke alternatieve financiële instrumenten geëvalueerd worden.

 

Daarnaast zal ook aandacht gegeven worden aan de ontwikkeling van de nodige competenties voor de life sciences industrie van de toekomst alsook aan het regelgevende, ethische en juridische kader. Deze noden zullen verder geanalyseerd worden in een ruime doelgroepbevraging en gap-analyse die de onderzoeksagenda verder zal verfijnen.

 

Op basis van een initiële bevraging bij bedrijven en kennisinstellingen werd een voldoende groot draagvlak gedetecteerd dat een specifiek ondersteuningsprogramma voor de verdere uitbouw van het IBN flanders.health tot speerpuntcluster op het vlak van gepersonaliseerde geneeskunde verantwoordt. Het innovatieve bedrijfsnetwerk flanders.health zal binnen de looptijd van het huidige contract zijn opdracht uitbreiden om een nieuw op te richten speerpuntcluster Life Sciences & Health voor te bereiden. Dit speerpuntclusterdossier zal onderwerp zijn van een evaluatie door het Hermes-beslissingscomité bij VLAIO. De cluster zal het ontstaan van nieuwe waardeketens bevorderen en zo bijdragen tot een toekomstvisie voor Vlaanderen. Daartoe moet een cluster kader en programma canvas worden ontwikkeld (roadmap, strategische onderzoeksagenda) die zullen toelaten een ontwikkelpad te realiseren om deze toekomstvisie voor Vlaanderen te realiseren.

 

Note

[1] DSP Valley vzw: onafhankelijke clusterorganisatie actief is in het domein van de smart electronic systems en embedded technology solutions – www.dspvalley.com
[2] Medtech Flanders vzw: netwerkorganisatie voor Vlaamse medical device bedrijven – www.medtechflanders.be

(1) flanders.bio vzw: onafhankelijke clusterorganisatie in het domein van life sciences
(2) DSP Valley vzw: onafhankelijke clusterorganisatie actief is in het domein van de smart electronic systems en embedded technology solutions
(3) Medtech Flanders vzw: netwerkorganisatie voor Vlaamse medical device bedrijven

 

 

Interested in a regular update of the Life Sciences and biotech sector in Flanders?